Zboże
aktdot

aktdot AKTUALNOŚCI

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska jako Lokalna Organizacja Grantowa ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII

Współpraca Euroregionów

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska jako Lokalna Organizacja Grantowa ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII

19 października rusza VI edycja Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!”

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska we współpracy z Zespołem Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce oraz Powiatem Hajnowskim realizuje projekt „Wyrównajmy szanse”

ARCHIWUM WIADOMOŚCI


 SZKOLENIA

 

Szkolenie LOKALNY KONKURS GRANTOWY W związku z ogłoszonym przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska LOKALNYM KONKURSEM GRANTOWYM w ramach Programu "Działaj Lokalnie VII" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe, które odbędą się:

Szkolenie nt. zasad aplikowania zostanie przeprowadzone 9 marca 2012 r. o godz. 13.00, w sali nr 12 przy ulicy A Zina 1 w Hajnówce.

 WIZYTY NA STRONIE

Wtorek, 30 listopad 2021 r.

Liczba wizyt na stronie: 262199

Wizyty dzisiaj: 176

 EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA

Euroregion Puszcza Białowieska jest międzynarodowym zrzeszeniem społeczności lokalnych po polskiej i białoruskiej stronie granicy. W skład Euroregionu wchodzą po stronie polskiej: Powiat Hajnowski, gmina miejska Hajnówka, gminy wiejskie: Hajnówka, Białowieża, Dubicze Cerkiewne, Czyże, Narew, Narewka, Czeremcha, Bielsk Podlaski i Orla oraz gmina wiejsko-miejska Kleszczele; natomiast po stronie białoruskiej rejony: Prużański, Kamieniecki i Swisłocki.Euroregion tworzy podstawy do rozwijania przyjaznej i wzajemnie korzystnej współpracy transgranicznej sąsiadujących ze sobą regionów w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Białoruś, obejmujących swoim zasięgiem unikalny w skali Europy i świata - kompleks lasów pierwotnych Puszczy Białowieskiej. Polska część Euroregionu Puszcza Białowieska położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego i obejmuje wszystkie miasta i gminy powiatu hajnowskiego oraz dwie gminy powiatu bielskiego. Białoruska część Euroregionu Puszcza Białowieska położona jest w zachodniej części Białorusi, rejon swisłocki położony jest na terenie obwodu grodzieńskiego a rejony prużański i kamieniecki na terenie obwodu brzeskiego. Euroregion "Puszcza Białowieska" został utworzony w oparciu o transgraniczny obiekt przyrodniczy, jakim jest Puszcza Białowieska, położona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Białoruś.

Geneza
Umowa o utworzeniu Euroregionu Puszcza Białowieska została podpisana 25 maja 2002 roku. Uroczystość odbyła się w amfiteatrze miejskim w Hajnówce, w obecności znakomitych gości: ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza i wice wojewody podlaskiego - Jerzego Półjanowicza. Dokument podpisali ze strony polskiej przedstawiciele samorządów: starosta, burmistrzowie, wójtowie oraz przewodniczący rad. Białoruskie rejony reprezentowane były przez przewodniczących rejonowych komitetów wykonawczych oraz przewodniczących rad.Powołanie do życia Euroregionu było konsekwencją kontaktów utrzymywanych przez wiele lat przez lokalne samorządy po obu stronach granicy. Działania zmierzające do utworzenia Euroregionu Puszcza Białowieska rozpoczęły się od stycznia 2002 roku, kiedy to przedstawiciele powiatu hajnowskiego w Polsce i rejonów w Republice Białoruś podpisali oficjalną Umowę Zamierzeń dotyczącą współpracy transgranicznej. Po stronie polskiej Euroregion reprezentowany jest przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, którego jednym z celów statutowych jest współpraca transgraniczna.

Cele
Celem nadrzędnym Euroregionu Puszcza Białowieska jest rozwijanie przyjaznej i wzajemnie korzystnej współpracy transgranicznej bezpośrednio sąsiadujących obszarów w Republice Białoruś i Rzeczypospolitej Polskiej, zbliżenie lokalnych społeczności poprzez podejmowanie wspólnych działań zmierzających do wspierania rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego, inicjowanie kontaktów różnego typu instytucji – samorządów, placówek oświatowych, sportowych, kulturalnych i innych. Istotnym celem Euroregionu, przede wszystkim ze względu na Puszczę Białowieską, jest ochrona środowiska naturalnego przygranicznych regionów, prowadzenie działań zapobiegających klęskom żywiołowym i zagrożeniom.

 

Strona powstala przy współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej
Copyright © 2005 EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA


Wykonanie Piotr Iwaniuk